اطلاعات تماس

۰۲۱-۳۳۹۳۷۹۸۷-۵

۰۴۱-۳۴۲۱۶۷۳۲

طرح دامپا طول آزاد

dampa
عرض ورق گسترده        ۱۲۵cm      ۱۰۰cm

پوشش مفید                 ۱۱۸cm          ۹۵cm

ضخامت ورق                  ۰٫۳ تا ۰٫۷ mm