اطلاعات تماس

۰۲۱-۳۳۹۳۷۹۸۷-۵

۰۴۱-۳۴۲۱۶۷۳۲

ورق كركره سينوسي

ورق كركره سينوسي كه جهت پوشش سقف ها و سالن مورد استفاده قرار مي گيرد عرض اين ورق ها مي تواند از ۱۲۵۰ و ۱۰۰۰ توليد شود كه در ورق هاي با عرض ۱۲۵۰بعد از توليد عرض ۱۱۰۰و در محل نصب عرض ورق ۱۰۰۰ مفيد خواهد داد و در ورق هاي عرض ۱۰۰۰ بعد از توليد عرض ورق ۸۵ و در محل نصب ۷۵ مفيد خواهد داد .